ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ការលក់ឡាន និង បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ

31 Jan 2014 09:11|ដោយ៖phanith | បច្ចេកវិទ្យា | មើល៖ 2287 | មតិ៖
 
ប្រព័នគ្របគ្រង ការលក់ឡាន និង បញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ គឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើប្រាស់ ADO និង functionalities ខ្លះ។ វាប្រើ listview control ក្នុងការបង្ហាញតារាងនៃ records, flexgrid និង activex controls ផ្សេងទៀតដែ interface of the system. Download ​​​​​ទាញយកកូដនេះហើយអ្នកនឹងរៀនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធីជាមូលដ្ឋានដែលមើលឃើញដូចជា​បានប្រើនៅក្នុងការសរសេរកម្មវិធី API មូលដ្ឋានទិន្នន័យមុខងារផ្ទាល់ខ្លួននិងនីតិវិធីដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពកូដទិន្នន័យរាយការណ៍ថាមវន្ត, ការរៀបចំខ្សែអក្សរលរបស់អ្នក
 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner