ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

បាល់​ទាត់អាល្លឺម៉ង​ប៊ុនដេស្លីហ្គា​ជុំទី 19 សម្រាប់ចុងសប្តាហ៍​មាន 8ប្រកួត ក្រុមBayern នឹង​បន្តប្រវត្តិមិន​​ចាញ់ ពេលទទួលភ្ញៀវ Frankfurt ខណៈ Leverkusen, Augsburg សង្ឃឹម​ឈ្នះ​ក្នុង​ផ្ទះ

01 Feb 2014 10:21|ដោយ៖sopheaktra | ព័ត៌មានកីឡា | មើល៖ 2151 | មតិ៖
 

ការ​​ប្រកួត​បាល់​ទាត់​អាល្លឺម៉ង់ប៊ុន​​​ដេ​ស្លីហ្គា​​ជុំទី​​19 សម្រាប់​​​ចុង​​សប្តាហ៍​នេះ​ មាន​ 8 ប្រកួត ។​ក្រុម Bayern នឹង​​បន្ត​ប្រវត្តិ​​មិន​ចាញ់​​ពេល​ទទួល​​ភ្ញៀវ​ Frankfurt ខណៈ​​ Augsburg, Leverkusen សង្ឃឹម​ឈ្នះ​​ក្នុ​ង​ផ្ទះ​ ។

ថ្ងៃសៅរ៍
Schake (5) V Wolfsburg (6)
Schalke 8 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 5-1-2 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 18 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 12 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ចាញ់​ Koln 2-1 ចាញ់​ Oberhausen 1-0 ​តែ​ឈ្នះ​ Harnburg 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​ ។ 
Wolfsburng 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 3-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 11 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 13 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ចាញ់​ Vitesse 3-2 ឈ្នះ​ Anderlecht 3-2 តែ​ចាញ់​ Hannover 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​ទាំង​បី​ប្រកួត​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Schalke ចាញ់​ 4 Wolfsburng ឈ្នះ​ 5 ស្មើ​ 1 ។ 
ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​៖
02-12 Schalke 4-0 Wolfsburg
10-12 Schalke 3-0 Wolfsburg
03-13 Wolfsburg 1-4 Schalke 
08-13 Wolfsburg 4-0 Schalke

ទស្សនៈWDWៈ Schalke ឈ្នះ​ 2-1
ទស្សនៈPDៈ Schalke ឈ្នះ 3-1  
Leverkusen (2) V Stuttgart (12)
Leverkusen 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 7-1-1 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 23 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 10 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ស្មើ​ Young Boys 2-2 ឈ្នះ​ Fortuna 4-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​ Freiburg 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ 
Stuttgart 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 3-1-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 16 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Greuther 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Maniz 2-1 និង​​ចាញ់​ Bayern 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Stuttgart  ឈ្នះ​ 2 Leverkusen ឈ្នះ​ 6 ស្មើ​ 2 ។ 
ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​៖
02-12 Leverkusen 2-2 Stuttgart
10-12 Stuttgart 2-2 Leverkusen
03-13 Leverkusen 2-1 Stuttgart 
08-13 Stuttgart 0-1 Leverkusen

ទស្សនៈWDWៈ Leverkusen ឈ្នះ​ 3-1
ទស្សនៈPDៈ Leverkusen ឈ្នះ 4-1 
Hoffenheim (13) V Hamburg (16)
Hoffenheim 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 1-5-3 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 20 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 22 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ឈ្នះ​​ 1860 3-0 ឈ្នះ​ Kasimpasa 4-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ចាញ់​ Numberg 4-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ 
Hamburg 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 2-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 20 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 21 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Kairat 3-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​ Basel 4-2 តែ​ចាញ់​ Schalke 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Hoffenheim  ឈ្នះ​ 3 Hamburg ឈ្នះ​ 5 ស្មើ​ 2 ។ 
ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​៖
04-12 Hoffenheim 4-0 Hamburg
12-12 Hamburg 2-0 Hoffenheim
05-13 Hoffenheim 1-4 Hamburg
08-13 Hamburg 1-5 Hoffenheim

ទស្សនៈWDWៈ ស្មើ​ 2-2
ទស្សនៈPDៈ Hamburg ឈ្នះ 3-2 
Mainz (8) V Freiburg (15)
Mainz 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 4-2-3 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 12 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 12 គ្រាប់​ដែរ​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ឈ្នះ​​ Nijmegen 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ ឈ្នះ​​ Frankfurt 4-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​​ឈ្នះ​​ Stuttgart 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ 
Freiburg 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 2-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 9 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 16 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ឈ្នះ​ Braunchweig 2-0 ចាញ់​ Union Berlin 5-0 តែឈ្នះ​​ 
Levrekusen 3-2 ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​​ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​ 10 ប្រកួត​ Mainz ឈ្នះ​ 4 Freiburg  ឈ្នះ​ 3 ស្មើ​ 3 ។ 
ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​៖
08-12 Freiburg 1-1 Mainz
01-13 Mainz 0-0 Freiburg
02-13 Mainz 2-3 Freiburg
08-13 Freiburg 1-2 Mainz
ទស្សនៈWDWៈ Mainz ឈ្នះ​ 2-0
ទស្សនៈPDៈ Mainz ឈ្នះ 1-0 

Augsburg (9) V Bremen (11)
Augsburg 8 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 5-1-2 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 15 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 12 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ឈ្នះ​​ Shanghai 
3-1 ឈ្នះ​​ Greuther 2-0 បន្ទាប់​មក​លេង​​ស្មើ​​ Dortmund 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះទាំង​បី​ប្រកួត​ ។ 
Bremen 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 2-2-5 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 12 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ចាញ់​ Nijmegen 
1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ស្មើ​​ Steaua 0-0 និង​ស្មើ​​​ Braunc huweig 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​​​ ។
ប្រវត្ត​ជួប​គ្នា​ 6 ប្រកួត​គឺ៖
03-10 Bremen 2-0 Augsburg
10-11 Augsburg 1-1 Bremen
03-12 Bremen 1-1 Augsburg
10-12 Augsburg 3-1 Bremen
03-13 Bremen 1-0 Augsburg
08-13 Bremen 1-0 Augsburg
ទស្សនៈWDWៈ Augsburg ឈ្នះ​ 3-1
ទស្សនៈPDៈ Augsburg ឈ្នះ 3-0
Hannover (10) V Gladbach (4)
Hannover 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 5-3-1 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 17 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 11 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ស្មើ​​​ Hertha 0-0 ចាញ់​ Fenerbahce 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ​ ​Wolfsburg 3-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ 
Gladbach 8 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 2-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 10 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 12 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ឈ្នះ​​ St Gallen
2-1 ឈ្នះ​​​ Bochum 2-0 ក្រៅ​ផ្ទះ តែចាញ់​​​​ 
Bayern 2-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​​​​ ។ ប្រវត្ត​ិ​ជួប​គ្នា​​ 10 ប្រកួត​ Gladbach ឈ្នះ​ 7 Hannover ឈ្នះ​ 3 ។
​​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ៖
04-12 Hannover 2-1 Gladbach
10-12 Hannover 2-3 Gladbach
03-13 Gladbach 1-0 Hannover
08-13 Gladbach 3-0 Hannover
ទស្សនៈWDWៈ  ឈ្នះ​ 2-2
ទស្សនៈPDៈ  ឈ្នះ 1-1   
ថ្ងៃ​អាទិ​ត្យ​ 
Hertha (7) V Nurnberg (17)
Hertha 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 5-1-3 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 14 គ្រាប់​ និង​របូត​ទៅ​វិញ​ 8 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ស្មើ​​​ Hannover 0-0 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Gladbach 3-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ និង​ចាញ់​ ​Frankfurt 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។ 
Nurnberg 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 0-6-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 12 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 19 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ឈ្នះ​​​ Luzern 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ឈ្នះ​​​ Grasshopper 1-0 និងឈ្នះ​​​​​ 
Hoffenheim 4-0 ក្នុង​​​ផ្ទះ​​​​ ។ ប្រវត្ត​ិ​ជួប​គ្នា​​ 10 ប្រកួត​ Nurnberg ឈ្នះ​ 7 Hertha ឈ្នះ​ 2 ស្មើ​ 
1 ។
​​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ៖
03-10 Hertha 1-2 Nurnberg
08-11 Hertha 0-1 Nurnberg
01-12 Nurnberg 2-0 Hertha
08-13 Nurnberg 2-2 Hertha
ទស្សនៈWDWៈ Hertha ឈ្នះ​ 2-0
ទស្សនៈPDៈ ស្មើ​ 0-0 
Bayern (1) V Frankfurt (14)
Bayern 9 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះ​ គឺ​ 9-0-0 ស៊ុត​បាត់​បាន​ 23 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 8 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​​ គឺ​លេង​​ចាញ់​​​​ Salzburg 3-0 ឈ្នះ​​ Gladbach 2-0 និង​ឈ្នះ​​ ​Stuttgart 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះទាំង​បី​ប្រកួត​ ។ 
Frankfurt 9 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​ គឺ​ 3-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 10 គ្រាប់​ និង​របូត​​វិញ​ 15 
គ្រាប់ ។ 3 ប្រកូត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ​​លេង​ស្មើ​​ Augsburg 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់​​​ Schalke 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ តែ​​ឈ្នះ​​​​​ Hertha 1-0 ក្នុង​​​ផ្ទះ​​​​ ។ ប្រវត្ត​ិ​ជួប​គ្នា​​ 10 ប្រកួត​ Frankfurt ឈ្នះ​ 1 Bayern ឈ្នះ​ 8 ស្មើ​ 1 ។
​​ជួប​គ្នា​ 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​ គឺ៖
04-11 Frankfurt 1-1 Bayern 
11-12 Bayern 2-0 Frankfurt 
04-13 Frankfurt 0-1 Bayern
08-13 Frankfurt 0-1 Bayern
ទស្សនៈWDWៈ Bayern ឈ្នះ​ 3-0
ទស្សនៈPDៈ Bayern ឈ្នះ 3-0

 
ព្រះអាទិត្យ
 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner