ព័ត៌មានថ្មីៗ៖
 

របៀបលាយចក​បាយ​ទា​ជា​ចំណី​សត្វ​

15 Aug 2013 12:50|ដោយ៖admin | កសិកម្ម | មើល៖ 5293 | មតិ៖
 

របៀបលាយចកបាយទា ជាចំនីសត្វ ចកបាយទា :ចកបាយ
ទាមាន ផ្ទុកដោយ ប្រូតេអ៊ីនពី ៣៤ ទៅ ៤៥ ភាគរយដែលជា
ប្រភេទចំណីមួយយ៉ាងល្អសម្រាប់មាន់ ទា និងជ្រូក ។
យើងគួរបង្កើតទីមួយសម្រាប់ចិញ្ចឹមចកបាយទា ឲ្យបានច្រើនបើគ្មានស្រះ គួររកវិធីចិញ្ចឹមចកបាយទានេះឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ពីព្រោះវាជាប្រភពចំណីមាន់យ៉ាងសំខាន់ណាស់ មួយវិញទៀតវាងាយស្រួលចិញ្ចឹម ឆាប់ទទួលបានផល អាចឲ្យមាន់ស៊ីក្នុងចំនួនច្រើនបាន ដោយគ្មានប៉ះពាល់ ដល់ការលូតលាស់ និងអាចជួយឲ្យមាន់ពងបានច្រើនផងដែរ ។
យើងអាចលាយវាជាមួយកន្ទក់ និងចុងអង្ករ ឬលាយជាមួយចំណីផ្សេងទៀតក្នុងអត្រា ៥០ ភាគរយ ឬច្រើនជាងនេះជាការស្រេច ។

 
 
 

បញ្ជេញមតិ

ព័ត៌មានវីដីអូប្រចាំថ្ងៃ

 
Banner